Organizarea comunei

COMUNA Trifesti are in componenta sa 4 sate: Trifesti, Hermeziu, Vladormira si Zaboloteni.

Centrul de comuna este satul Trifesti. Atat aici, cat si in celelalte sate functioneaza gradinite, scoli cu clase de invatamant primar si gimnazial si biserici ortodoxe. Pe langa acestea, exista si un dispensar uman, un notariat, o farmacie, o posta si o sectie de politie. Comuna are o suprafata totala de 9496,82 ha cu urmatoarele categorii de folosinta: arabil 6108,93 ha, pasuni 1186,12 ha, fanete 189,09, vii 85,75 ha, livezi 5,06 ha, paduri 1184,41 ha, ape si stuf 325,2 ha, drumuri 146,53 ha, constructii234,74 ha, neproductiv 31,17 ha.

Primăria comunei Trifesti este o autoritate locală cu putere executiva avand ca scop satisfacerea cerintelor colectivitatii locale. Spre deosebire de primarii, care reprezintă o autoritate executivă, consiliile locale sunt autorităţi deliberative. Primaria comunei Trifesti este o institutie publica finantata din venituri proprii si subventii de la bugetul local.

Primaria Comunei Trifesti este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si in conformitate cu hotararile Consiliului Local al comunei Trifesti privind aprobarea organigramei si a numarului de posturi ale Aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Trifesti.

Administratia publica locala este organizata si functioneaza avand la baza urmatoarele pruncipii:

 • autonomie locala;
 • descentralizarea serviciilor publice;
 • eligibiitatii administratiei publice locale;
 • legalitatii si consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit.

Hotarirea nr. 4 din 22.01.2016 privind aprobarea ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII SI NUMARULUI DE PERSONAL din aparatul de specialitate al Primarului comunei Trifesti, Judetul Iasi pentru anul 2016

Primarul, viceprimarul, secretarul comunei Trifesti, impreuna cu aparatul propriu de specialitate constituie o structura functionala cu activitate permanenta, denumita Primaria Comunei Trifesti care aduce la indeplinire hotararile Consiliului Local al comunei Trifesti si dispozitiile Primarului comunei Trifesti, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale.

Primarul comunei Trifesti este seful administratiei publice locale a localitatii Trifesti si al aparatului propriu de specialitate, pe care il conduce si controleaza, conform art. 61 si 62 din Legea dministratiei publice locale nr. 215/2001, republicata si actualizata.

Primarul reprezinta autoritatea executiva in realizarea autonomiei locale.
De asemenea, primarul raspunde de buna functionare a administratiei publice a comunei Trifesti, in conditiile legii. Totodata, primarul reprezinta localitatea Trifesti in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice romane sau straine, precum si in justitie.

Consiliul local al comunei Trifesti reprezinta autoritatea deliberativa in cadrul Primariei Comunei Trifesti. In relatiile dintre consiliul local Trifesti, ca autoritate deliberativa si Primarul comunei Trifesti, ca autoritate executiva nu exista raporturi de subordonare.

Intre prefectul judetului Iasi, in calitate de reprezentant al Guvernului, consiliul local al comunei Trifesti si primarul comunei Trifesti nu exista raporturi de subordonare.

Principalele compartimente organizatorice ale Primariei comunei Trifesti sunt urmatoarele:

 • Consiliul local
 • Primar
 • Viceprimar
 • Compartimentul de asistenta socială
 • Compartimentul de stare civila
 • Compartimentul de administratie publica si secretariat administrativ
 • Compartimentul de cadastru
 • Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
 • Serviciul juridic
 • Compartimentul audit intern
 • Compartimentul de buget, finante, impozite si taxe, contabilitate
 • Serviciul amenajarea teritoriului, urbanism
 • Registrul agricol

Legea administratiei publice locale (legea 215/2001) este cea care stabileste principalele elemente definitorii ale autonomiei locale (autonomie administrativa şi financiara exercitata pe baza si in limitele prevazute de lege):

 • Primaria are ca principala atributie, gestionarea resurselor care apartin unitatii administrative teritoriale. Pentru aceasta, anual, se elaboreaza si se aproba bugetele de venituri ai cheltuieli si se stabilesc impozitele, taxele locale si taxele speciale;
 • Administratiile publice locale au dreptul ca in limitele legii sa aiba initiativa in toate domeniile cu excepţia celor care sunt date in competenta altor autoritati publice;
 • Primaria este institutia publica care duce la indeplinire hotararile consiliului local si solutionează problemele curente ale comunitatilor umane in care functioneaza.

Primaria comunei Trifesti are __ salariaţi din care:

 • 2 demnitari (primar si viceprimar);
 • 1 functie publica de conducere (secretar comuna);
 • _ functii de conducere personal contractual;
 • _ functii publice de executie
 • _ posturi personal contractual

Leave a Reply