Acte si formulare

De pe site-ul Primariei Trifesti puteti accesa sau descarca urmatoarele documente si formulare utile:

CERERE – DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială

CERERE pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului / stimulentului de inserţie / indemnizaţiei lunare / sprijinului lunar şi alocaţiei de stat pentru copii 

CERERE – DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenţă socială sau pentru acordarea unor noi drepturi

Hotarirea 14/05.02.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea Autorizatiei de functionare privind desfasurarea activitatilor comerciale de catre agentii economici pe raza comunei Trifesti, judetul Iasi

Anexe Autorizatie functionare agenti economici

In conformitate cu art 285 din Codul Civil, orice persoana poate face opunere la una dintre casatoriile publicate, daca are cunostinta de existenta unei piedici legale ori daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite. Opunerea la casatorie se va face in scris, cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza, in termen de 10 zile de la data afisarii publicatiei.

Acte necesare pentru certificatul de urbanism

  • cerere tip;
  • plan urbanistic zonal (2 exemplare) cu poziţionarea imobilului şi construcţiile învecinate şi distanţele până la acestea+simulare foto (teren şi construcţii) de către proiectant
  • plan de situaţie (1 exemplar), elaborat pe suport topografic, vizat de OJCGC;
  • plan de situaţie (2 exemplare), elaborat pe suport topografic, vizat de OJCGC cu propunerea construcţiilor (specificând construcţiile vecine, regimul de înălţime, cotele, retragerile conform P.U.Z., P.O.T., C.U.T.);
  • copie act de propietate şi copie C.N.S.;
  • documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism.

Acte necesare pentru autorizatia de construire/desfiintare

  • cerere tip;
  • borderou cu paginaţie;
  • act de propietate (copie legalizată);
  • fişa bunului imobil şi planul de amplasament (din documentaţia topografică) copie;
  • extras din Cartea Funciară – original în termen de valabilitate (48 ore);
  • dovada O.A.R. – copie;
  • certificat de nomenclatură stradală – copie;
  • certificat de urbanism – copie;
  • fişe tehnice (cerute în C.U.);
  • alte avize (cerute în C.U.);
  • studii de specialitate (cerute în C.U.);
  • proiect pentru A.C. extras din PT (inclusiv foto pentru schimbări de destinaţie);
  • program de control al execuţiei lucrărilor vizat de Inspectoratul în Construcţii;
  • referat de verificare cu viză în original;
  • chitanţe achitare taxe copie;

Certificatul de nomenclatura stradala

Acte necesare pentru obtinerea alocatiei de stat

  • Cerere tip
  • Certificatul de nastere al copilului, original si copie xerox
  • Buletinul de identitate al unuia dintre pãrinti
  • Un dosar
  • Dupã caz, orice alte acte care sã dovedeascã identitatea sau calitatea solicitantului (în original si copie xerox) :
   – sentinta de divort
   – certificat de cãsãtorie
   – hotarâre de încredintare a minorului
   – decizie (dispozitie) de instituire a curatelei, tutelei
 • Cerere-tip pentru obtinerea alocatiei de stat pentru copii

Alte formulare utile

Leave a Reply