Anexe Autorizatie functionare agenti economici

Anexa 3
ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
COMUNA TRIFEȘTI
 
DOMNULE PRIMAR,
 
S.C./P.F.A./I.I./I.F. ____________________________
înmatriculata la Registrul Comertului cu nr_______/_______/__________, cod unic de înregistrare _______________, având sediul social in localitatea___________________
str ______________________________, nr______, bl______, sc ______ , ap _____, reprezentata prin ________________________________ în calitate de_____________
tel_________________________
În conformitate cu prevederile H.C.L. referitoare la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în COMUNA TRIFEȘTI, solicit eliberarea:
AVIZULUI PROGRAM DE FUNCŢIONARE
Pentru următoarele activităţi economice:

 1. Tip Unitate __________________________________________________________

Cod CAEN ____________________________________________________________
Adresă Unitate : str. __________________________________, nr. _____, bl. ______, sc. ______,et. _______, ap. _______
ORAR DE FUNCŢIONARE ________________________________________________
______________________________________________________________________

 1. Tip Unitate ___________________________________________________________

Cod CAEN _____________________________________________________________
Adresă Unitate : str. __________________________________, nr. _____, bl. ______, sc. ______,et. _______, ap. _______
ORAR DE FUNCŢIONARE _______________________________________________
_____________________________________________________________________

 1. Tip Unitate ___________________________________________________________

Cod CAEN _____________________________________________________________
Adresă Unitate : str. ______________________________, nr. _____, bl. ______, sc. ______,et. _______, ap. _______
ORAR DE FUNCŢIONARE ________________________________________________
______________________________________________________________________
Anexez prezentei documentaţia necesară.
Data _____________                                                                        Semnătura şi ştampila _______________
 
Anexa nr. 4
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAȘI
COMUNA TRIFEȘTI
 
A C O R D
 
Subsemnatul________________________________________cu domiciliul în localitatea _______________, str. __________________________________________ nr._____,bl._____,sc._____, et. ___________,ap.____, posesor al actului de identitate serie ______ nr.___________, eliberat de ________________________, la data de ________________, în calitate de vecin limitrof al unităţii ( se va menţiona tipul de unitate) ______________________________________________ situată în localitatea _______________, str.__________________________________ nr.______, bl._____ , sc._____, et. _____, ap._____ SUNT DE ACORD cu practicarea activităţii de ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
după următorul orar de funcţionare : _________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Drept pentru care semnez prezentul acord pentru unitatea mai sus menţionată, necesar obţinerii:   □   Autorizaţie de funcţionare
 □  Aviz program de funcţionare
 
DATA______________________
SEMNATURA_______________
 
Anexa nr. 5
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAȘI
COMUNA TRIFEȘTI
 
DECLARAŢIE
 
Subsemnatul __________________________________ cu domiciliul în localitatea ________________, judeţul ____________, strada ____________________________, nr. _______, bl. _______, sc ______, ap. ___ , legitimat cu BI/CI seria _____ nr. ____________ cod numeric personal _________________________ , în calitate de __________________ la S.C./P.F.A./Î.I./I.F. __________________________________ înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. de înmatriculare ______/_______/_______, cu sediul social în _____________________, judeţul ___________________________, str.___________________________________________, nr._________, având unitatea ___________________________________ situată în localitatea __________________, strada ____________________________, nr.______, bl._____, sc.______, et. _______, ap.._____, declar pe propria răspundere cunoscând sancţiunile legii referitoare la falsul în declaraţii, că pentru unitatea mai sus menţionată:
□  Sunt îndeplinite cerinţele şi criteriile în baza cărora se vor elibera avizele program de funcţionare prevăzute de art. 9 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în COMUNA TRIFEȘTI.
□ Sunt îndeplinite cerinţele şi criteriile în baza cărora se vor elibera autorizaţiile de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică prevăzute de art. 22 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în COMUNA TRIFEȘTI.
Data Semnătura şi ştampila
_________________
 
Anexa nr. 6
ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
COMUNA TRIFEȘTI
 
DOMNULE PRIMAR,
 
S.C./P.F.A./I.I./I.F. ____________________________
înmatriculata la Registrul Comertului cu nr __________/_________/___________, cod unic de înregistrare _______________, avand sediul social in localitatea____________
str ____________________________, nr_____, bl_____, sc ______ , ap ______, reprezentata prin ____________________________ în calitate de_________________ tel___________________.
În conformitate cu prevederile Legii nr.343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.571/2003 privind Codul Fiscal, H.C.L. referitoare la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în COMUNA TRIFESTI, solicit eliberarea:
AUTORIZAŢIEI DE FUNCŢIONARE
 pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică:

 1. Tip Unitate ___________________________________________________________

Cod CAEN _____________________________________________________________
Adresă Unitate : str. _____________________________, nr. _____, bl. ___, sc. ___, et. ___, ap. ____
ORAR DE FUNCŢIONARE _______________________________________________
____________________________________________________________________
SUPRAFAŢĂ TOTALĂ: ________________________ (m.p.)

 1. Tip Unitate ___________________________________________________________

Cod CAEN _____________________________________________________________
Adresă Unitate : str. ____________________________, nr. ____, bl. ____, sc. ____, et. ___, ap. ____
ORAR DE FUNCŢIONARE ________________________________________________
______________________________________________________________________
SUPRAFAŢĂ TOTALĂ: ________________________ (m.p.)
Anexez prezentei documentaţia necesară în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică.
Data_____________________ Semnatura şi stampila ________________________
 
Anexa nr. 7
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAȘI
COMUNA TRIFEȘTI
 
DOMNULE PRIMAR,
 
S.C./P.F.A./I.I./I.F. ____________________________
înmatriculata la Registrul Comertului cu nr________/_______/__________, cod unic de înregistrare ________________, avand sediul social in localitatea _________________
str ____________________________________, nr______, bl______, sc _______ , ap _______, reprezentata prin ______________________ în calitate de_______________
tel_________________________
În conformitate cu prevederile H.C.L. referitoare la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în COMUNA TRIFESTI,
solicit vizarea pe anul _________, pentru: Avizul program de funcţionare

 1. _____________/______/______/_________
 2. _____________/______/______/_________
 3. _____________/______/______/_________

Declar pe propria răspundere cunoscând sancţiunile legii referitoare la falsul în declaraţii că nu au survenit modificări cu privire la forma de organizare, tipul de unitate, obiectul de activitate, adresa punctului de lucru şi orarul de funcţionare.
Solicit modificarea avizului program de funcţionare cu privire la ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Data Semnătura şi ştampila
_____________
 
Anexa nr. 8
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAȘI
COMUNA TRIFEȘTI
 
DOMNULE PRIMAR,
 
S.C./P.F.A./I.I./I.F. ____________________________

înmatriculata la Registrul Comertului cu nr__________/_________/___________, cod unic de înregistrare ________________, avand sediul social in localitatea___________
str ____________________________________, nr______, bl______, sc _______ , ap _______, reprezentata prin ________________________________ în calitate de____________________ tel_________________________
În conformitate cu prevederile H.C.L. referitoare la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în COMUNA TRIFESTI,
solicit vizarea pe anul _________, pentru: Autorizaţia de funcţionare

 1. _______________/_______/_____/_________
 2. _______________/_______/_____/_________
 3. _______________/_______/_____/_________

Declar pe propria răspundere cunoscând sancţiunile legii referitoare la falsul în declaraţii că nu au survenit modificări cu privire la tipul de unitate (cu modificarea codului CAEN), adresa punctului de lucru, suprafaţa unităţii şi orarul de funcţionare.
Solicit modificarea autorizaţiei de funcţionare cu privire la ________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Data Semnătura şi ştampila
_______________
 
Anexa nr. 9
 
DECLARAŢIE
 
Subsemnatul ______________________________ C.N.P. _________________ act de identitate____ seria____ nr.___________ în calitate de _______________________ la S.C./P.F.A./I.I./I.F. _________________________________________________ cu sediul social în localitatea_____________________, judeţul/sectorul ______________,
str. _________________________________, nr. ____, bl.____, sc.____, et.____, ap.____ cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că la adresa str. __________________________________, nr. ____, bl.___, et.____, ap.____, funcţionează unitatea de alimentaţie publică de tip _____________________________, denumire ________________________, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1267/08.12.2010 privind eliberarea certificatului de clasificare a licenţelor şi brevetelor de turism şi a Ordinului nr.899/28.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism.

Data, Semnătura şi Ştampila
________________________